Privacy Policy & Algemene Voorwaarden

Privacy Policy & Algemene Voorwaarden

Privacy Policy

Als Medisch Pedicure hecht ik veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Medisch Pedicure Krijgsman houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerk ik in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

– De verwerking van uw persoonsgegevens beperk ik tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

– Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

– Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

– Ik op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop zal wijzen als dat nodig is en deze respecteer.

Als Medisch Pedicure ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Algemene voorwaarden van Medisch Pedicure Krijgsman

Gytsjerk, April 2023

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van de Pedicure en op alle met voetverzorging van de Pedicure aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Onder cliënt wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de Pedicure in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling dan wel het boeken van een behandeling houdt in dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert. Indien de cliënt verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk met de Pedicure is ingestemd.

Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken

indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven. De Pedicure is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de cliënt. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing. De Pedicure behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 2 Inspanningen

De Pedicure zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De Pedicure zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Artikel 3 Het boeken van een behandeling en annuleringsvoorwaarden

3.1 Het boeken van een behandeling: Behandelingen geschieden uitsluitend op afspraak.

3.2 Annulering door cliënt

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de Pedicure melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de Pedicure het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen, verhoogd met € 10,00 euro administratiekosten.

3.3 Annulering door de Pedicure

De Pedicure moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

3.4 Tijdig aanwezig zijn voor de behandeling

De cliënt dient op de tijd van de besproken behandeling aanwezig te zijn. Indien de cliënt later dan de afgesproken tijd arriveert, mag de Pedicure de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd arriveert kan de Pedicure de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.

3.5 Overmacht

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 4. Betaling

De Pedicure vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. Daarnaast zijn actuele prijslijsten opvraagbaar bij de Pedicure. De gemelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW. De Pedicure behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren indien zij dit nodig acht. Prijswijzigingen worden minimaal 30 dagen voor invoering kenbaar gemaakt in de praktijk.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling te voldoen. Dit kan contant of via pinbetaling. Uitsluitend in overleg is betaling mogelijk op rekening, te voldoen binnen 30 dagen. Na deze 30 dagen volgt een herinnering, waarbij betaling binnen 14 dagen moet worden voldaan. Indien de rekening dan nog niet voldaan is wordt er een tweede herinnering verstuurd waarbij € 15,00 administratiekosten in rekening worden gebracht. Na de tweede herinnering volgt geen derde herinnering en maakt ik gebruik van de diensten van een incassobureau, waarvan de kosten door de cliënt worden gedragen.

Artikel 5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de Pedicure tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de Pedicure aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De Pedicure behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Pedicure zal gegevens van de cliënt niet aan derden verstrekken zonder schriftelijke toestemming of persoonlijk overleg, vooraf met de cliënt.

Artikel 6. Geheimhouding

De Pedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de Pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

De pedicure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat de pedicure is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De pedicure is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Artikel 8. Garantie

De Pedicure geeft de cliënt 4 werkdagen ‘garantie’ op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.

De cliënt de (eventuele) pijn/druk klachten niet binnen vier werkdagen heeft gemeld.

De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.

Artikel 9. Beschadiging & diefstal

De Pedicure heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De Pedicure meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 10. Klachten

Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij de Pedicure in te dienen. De pedicure dient klachten afdoende te onderzoeken. De Pedicure zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet kan worden gevergd. Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van de uiterlijke verzorgingsbranche. De Pedicure verstrekt in dat geval informatie over de geschillencommissie van de uiterlijke verzorgingsbranche aan de cliënt.

Artikel 11. Geschillenregeling

Geschillen tussen cliënt en de Pedicure over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de cliënt als door de Pedicure aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl). Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de cliënt zijn klacht eerst bij de Pedicure heeft ingediend. Nadat de klacht bij de Pedicure is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt. Wanneer de cliënt een geschil aanhangig maakt bij de geschillencommissie, is de Pedicure aan deze keuze gebonden. Indien de Pedicure een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet men de cliënt vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij/zij daarmee akkoord gaat. De Pedicure dient daarbij aan te kondigen dat hij/zij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de Pedicure het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 13. Recht

Op elke overeenkomst tussen de Pedicure en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Contactinformatie
Mocht u vragen of verzoeken hebben over mijn verwerking van persoonsgegevens of het privacybeleid in algemene zin, dan kunt u contact opnemen:

Medisch Pedicure Krijgsman, Waling Dykstrastrjitte 13, 9061 BL  Gytsjerk. Tel: 06 22627492

 

Gytsjerk, januari 2023